sahypa_banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

PMMP PTE.LTD10 ýyldan gowrak wagt bäri işlenip düzülen, OEM we ODM hyzmatlarynda baý tejribä eýe we köp sanly marka we 1-nji derejeli öndürijiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýýan gün paneli öndürijisidir.Biziň kompaniýamyz 2022-nji ýylda Singapurda resmi taýdan döredildi we öz markamyz: PMMP Solar.Hytaýdaky zawodlardan başga-da, müşderilere has gowy önüm we has çalt hyzmat bermek üçin Taýland, Wýetnam we Efiopiýa ýaly ýurtlarda satuw ofislerini we daşary ýurt ammarlaryny gurduk.

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Dünýä bazaryny ösdürmek we dürli kär talaplaryna laýyk gelmek üçin TUV şahadatnamasy (German) we CQC (Hytaý), UL (ABŞ), GE (Germaniýa), JET (Japanaponiýa), CE (EUB) ýaly dürli şahadatnamalar aldyk. ), KS (Günorta Koreýa), BSI (Hindistan), CEC (Awstraliýa) we beýleki şahadatnamalar.Öňdebaryjy global enjamlary ulanyp, material saýlamagyň ýokary ülňülerini saklaýarys we PMMP Solar-yň her önüminiň hünärli bolmagyny üpjün etmek üçin hil gözegçilik ulgamyny berk durmuşa geçirýäris.

Biziň kompaniýamyz R&D maýa goýumlaryna we senagat-uniwersitet-gözleg hyzmatdaşlygyna üns berýär we köp ýyllap fotowoltaik pudagynda gözleg, önümçilik we satuw bilen meşgullanýan birinji derejeli uly hünärmenlerden we dürli tehniki işgärlerden ybarat esasy topary bar.Önümlerimiz Europeewropanyň, Amerikanyň, Awstraliýanyň, Aziýanyň, Afrikanyň we ş.m. 80-den gowrak ýurda we sebitlere satylýar we öý gün elektrik stansiýalarynda, senagat we söwda gün elektrik stansiýalarynda, iri ýerüsti elektrik stansiýalarynda, oba hojalygynyň çyralarynda ulanylýar goşmaça elektrik stansiýalary, balykçy çyrasy goşmaça elektrik stansiýalary we gün köçe çyralary, gün gözegçiligi we ş.m. Amatly bahalar we ajaýyp hil bilen önümlerimiz bütin dünýäde müşderileriň ünsüni özüne çekdi.

Fodi Gün
Fodi Gün-1
Üstünlik

Zawodymyz

Zawodymyz gözleg we gözleg işlerinde ýöriteleşýär, gün öýjüklerini, gün panelini, BIPV gün gurluşyk toplumlaýyn önümlerini, torda ýerleşýän gibrid gün ulgamlaryny, energiýa saklaýan batareýalary we gün amaly önümleri, hemmesine bagyşlanan giňişleýin hyzmat üpjün edijidir. -Senario gün energiýasy ulgamynyň amaly çözgütleri.Zawodymyzda gözleg we barlag bölümi, daşary ýurt satuw bölümi, önümçilik ussahanasy, gurnama we transport ussahanasy bar we ISO 9001 hil dolandyryş ulgamy kepilnamasy, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy şahadatnamasy we ISO45001 hünär saglygy we howpsuzlyk ulgamy şahadatnamasy bar.

zawod (1)
zawod (2)
zawod (4)
zawod (3)
zawod (5)
zawod (6)
zawod (9)
zawod (7)
zawod (8)
zawod (10)
zawod (11)
zawod (12)

Hyzmatlarymyz

Müşderileriň bir gezeklik satyn alyş tejribesini kanagatlandyrmak üçin, PWM we MPPT dolandyryjylary, gurşun kislotasy, jel we litiý batareýalary, gözenegiň we gözenegiň inwertorlary, gurnama toplumlary ýaly gün ulgamynyň komponentleri bilen üpjün etmek işimizi hasam ösdürdik.Şol bir wagtyň özünde, torda we daşarky gün ulgamlary üçin hünär dizaýn we paýlaýyş hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýäris.Önümleriň hyzmatlar, hyzmatlar önümlerdigine berk ynanýarys.Biz her bir müşderä tüýs ýürekden çemeleşýäris we ýaşyl energiýa dünýäniň her künjegine girýäris.Gowy işewür hyzmatdaşlygyň özara peýdaly bolmalydygyna ynanýarys we iň uly çyn ýürekden hyzmatdaşlygy gözlemäge taýýardyrys.PMMP Solar siziň soraglaryňyza tüýs ýürekden garaşýar we gün tehnologiýasy çözgütlerini bermäge hemişe taýýardyr.