sahypa_banner

Gün amaly önümleri

 • IP65 Suw geçirmeýän gün peýza .y yşyklandyryş Daşky gün açyk diwar çyrasy

  IP65 Suw geçirmeýän gün peýza .y yşyklandyryş Daşky gün açyk diwar çyrasy

  Bu önüm hereket sensory bilen açyk gün şöhlesidir.Açyk gün suw joşmalary, gün çyralarynyň islendik howa şertlerine çydap biljekdigini üpjün etmek üçin gurulýar.IP65 suw geçirmeýän dizaýn, tupanly howa şertlerinde-de açyk howpsuzlyk çyralarynyň kemsiz işlemegine mümkinçilik berýär, üç sany yşyklandyryş rejesi bar.

 • Dynç alyş / öý üçin 38Wh / 64Wh / 125Wh Gün energiýasy yşyklandyryş ulgamy

  Dynç alyş / öý üçin 38Wh / 64Wh / 125Wh Gün energiýasy yşyklandyryş ulgamy

  Bu önüm, öý hojalygynyň kiçi elektrik üpjünçiligi ulgamy.Lighteňil we ykjam öý elektrik üpjünçiligi ulgamy, DC12V we USB DC5V çykyş.Gündelik durmuş üçin güýç üpjün etmek üçin dürli adaty kiçi durmuş enjamlary bilen gabat gelýär.Gündizine gün energiýasy bilen zarýad bermek diňe bir gije yşyklandyryş bilen çäklenmän, eýsem elektriksiz maşgalalarda okamagy öwrenýän çagalaryň meselesini hem çözüp biler, şeýle hem öýde jübi telefonlaryna zarýad berip biler.

 • 20W Gün sumkasy

  20W Gün sumkasy

  Önümleriň bu tapgyry 20W gün sumkasydyr.Çantanyň daşky görnüşi we güýji bilelikde ýaşaýar.Çantanyň dürli görnüşleri bar.Trolleýbus gabyna dakylyp, 15,6 dýuým kompýuter, goşa fermuar dizaýny we fotoelektrik zarýadly sumka saklap biler.Daşarda syýahat elektrik togunyň kesilmeginden gorkmaýar.

 • 10W 001 Gara gün sumkasy

  10W 001 Gara gün sumkasy

  Bu önüm 10W gün sumkasy.Açyk gün energiýasy öndürýän önümlere, gün energiýasy öndürýän sumka, netijeli energiýa öndürmek, ykjam elektrik üpjünçiligi, USB çalt zarýad bermek.Güýçli funksiýalar düşünjeli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler: 15,6 dýuýmlyk kompýuter, dakylýan trolleýk korpusy, arka howa çalşygy, ömri suw geçirmeýän we ş.m.

 • 30W 002 Kamuflaage Gün sumkasy

  30W 002 Kamuflaage Gün sumkasy

  Bu önüm, uzak aralyklar üçin ýörite işlenip düzülen alpinizm üçin 30W gün energiýasy bilen işleýän sumka.Önümiň aşakdaky aýratynlyklary bar: götermek üçin ýagtylyk, gury we dem alýan, suw geçirmeýän mata materialy, uly kuwwat 3-5 günüň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Bazardaky alpinizm haltalarynda dürli meseleler bar.Bu gün alpinist sumkasy, USB kynçylyklaryny çözüp bilýän USB çykyşyny, amatly bukulmagy we saklamagy, sowgat alpinistleri we ş.m. üpjün edip biler.

 • Jübi telefony üçin 10w monokristally kremniniň kiçi gün paneli zarýad berijisi

  Jübi telefony üçin 10w monokristally kremniniň kiçi gün paneli zarýad berijisi

  Bu önüm 10W fotowoltaik energiýa banky.Açyk gün energiýasy öndürýän önümlere degişlidir.Gaplaýyş materiallaryny kabul edýär we garramaga, UV garşylyga, suw geçirmeýän we ýangyna garşy, arassalamak aňsat, ygtybarly we ygtybarly funksiýalara eýedir.Densokary dykyzlykly takyk köp gatlakly material, garramaga garşy, könelişen, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, arassalamak aňsat patentlenen tehnologiýa bilen täze ýörite material.

 • 10W 010 Çal gün sumkasy

  10W 010 Çal gün sumkasy

  Bu önüm mumiýa sterilizasiýasy üçin 10W çal gün energiýasy sumkasydyr.Ejäniň saglygyny sterilizasiýa etmek we goramak üçin ozony ulanýan gün tehnologiýasy sumkasy.Ejeler syýahat edenlerinde wirusyň çagalarynyň saglygyna elmydama howp salmagyndan gorkýarlar.Çaganyň iýmitlenýän çüýşesiniň bakteriýalarda ýatmagyndan alada galýarlar.Bu sumka bir açar sterilizasiýany, elektrik üpjünçiligini açmagy we bir düwmejik sterilizasiýany goldap biler.Altyn üzümi aýyrmak üçin bary-ýogy 5 minut gerek.Kokkus, Escherichia coli, Candida albicans we çaganyň saglygyna howp salýan beýleki bakteriýalar çüýşäni düýpli sterilizasiýa edip bolar ýaly, lukmançylyk derejesinde işjeň kislorod sterilizasiýasy, sterilizasiýa derejesi 9 bolýar9%, zyýanly galyndylar, saklamak we dezinfeksiýa etmek bir wagtyň özünde çözülip bilinmez, bu enäniň rahatlygydyr.

 • Akylly telefon üçin 20w bukulýan gün paneli göçme USB gün zarýad beriji

  Akylly telefon üçin 20w bukulýan gün paneli göçme USB gün zarýad beriji

  Bu önüm 20W fotowoltaik energiýa banky.Fotowoltaik bukulýan ykjam elektrik üpjünçiligi, jübi telefonlary we elektrik banklary ýaly pes güýçli elektrik enjamlary üçin ulanylyp bilner.Ulanyjy üçin amatly dizaýny arkasyna asyp bolýar.Iki USB porty garaşsyz çalt zarýad bermegi goldaýar.Gün paneli gysma tehnologiýasyny kabul edýär we fotoelektrik öwrülişiniň netijeliligi 24% -e ýetýär.Has oňat oklýuziýa effekti bilen zynjyryň dizaýny.

 • 30w bukulýan gün paneli batareýasynyň köp çykyşy Power Bank üçin DC / USB / Type-C

  30w bukulýan gün paneli batareýasynyň köp çykyşy Power Bank üçin DC / USB / Type-C

  Bu önüm 30W fotowoltaik energiýa banky.“Gasangyç” stansiýasyna zarýad bermek, açyk zarýad bermek barada alada etmegiň zerurlygy ýok, ýagtylyk we elektrik bar, syýahat has amatly, akylly gabat gelmek / gaty laýyklyk, jübi telefonlary / planşetler / zarýad hazynasy / kameralar we beýleki syýahat enjamlary zarýad alyp biler.

 • Syýahat welosiped sürmek üçin 100w bukulýan ykjam gün energiýasy paneli zarýad beriji

  Syýahat welosiped sürmek üçin 100w bukulýan ykjam gün energiýasy paneli zarýad beriji

  Bu önüm 100W fotowoltaik energiýa banky.Ykjam energiýa saklaýyş güýji çeşmeleri üçin köp milli standartlar bilen gabat gelip biler.IP67 suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän, ýagyşdan, gumdan we tozandan gorkmaň, açyk howada ulanmak has ygtybarlydyr.Çylşyrymly proses, ýeňil energiýa öwrülişigini 23% -den gowrak edýär we bulutly günlerde-de zarýad alyp bolýar.Daşary çykanda bukulýan we götermek has amatly.Açyk çyzgy, dynç alyş, kempir we kempir üçin ýoldaş.Agramy bary-ýogy 2880g, buklanda portfeliň ululygyna deňdir, syýahat edeniňizde götermek amatly.

 • Özbaşdak sürmek / kemping / balyk tutmak üçin 160w göçme suw geçirmeýän gün energiýasy güýçlendirijisi

  Özbaşdak sürmek / kemping / balyk tutmak üçin 160w göçme suw geçirmeýän gün energiýasy güýçlendirijisi

  Bu önüm 160W fotowoltaik energiýa banky.Gün zarýad beriş bukjasy, netijeli öwrülişik, çalt zarýad bermek, suw geçirmeýän panel, poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylygy, dürli agyr şertleri ýuwaşlyk bilen çözüň.IP65 derejeli tozan we suw geçirmeýän, çyzylmaga garşy, duzlara garşy spreý poslama, güýçli ýagtylyk geçirijisi, uzak ömri.Ulanyşyň iki usuly bar: 1. Gün paneli kontrolleýere birikdirilýär, soňra bolsa kontrolleýjiniň üsti bilen elektrik enjamyna çykýar;gün paneli batareýa bilen baglanyşdyrylýar, soňra bolsa batareýa arkaly elektrik enjamyna çykýar.

 • Daşky energiýa saklaýjy batareýalaryna zarýad bermek üçin 200w göçme bukulýan gün zarýad beriji DC çykyşy

  Daşky energiýa saklaýjy batareýalaryna zarýad bermek üçin 200w göçme bukulýan gün zarýad beriji DC çykyşy

  Bu önüm 200W fotowoltaik energiýa banky we gün energiýasy öndürmek adaty elektrik öndürmekden has ekologiýa taýdan arassa.ETFE laminirlenen ýokary öndürijilikli paket, tozana garşy, çyzmaga çydamly, ultra çydamly we suw geçirmeýän, açyk gurşaw üçin has amatly.Iki tarapdan hem iki tarapa bukulyp bilner, bir eli bilen göterilip bilner we burç ýaýy gün şöhlesini has gowy kabul edip biler.