sahypa_banner

önümleri

30W 002 Kamuflaage Gün sumkasy

gysga düşündiriş:

Bu önüm, uzak aralyklar üçin ýörite işlenip düzülen alpinizm üçin 30W gün energiýasy bilen işleýän sumka.Önümiň aşakdaky aýratynlyklary bar: götermek üçin ýagtylyk, gury we dem alýan, suw geçirmeýän mata materialy, uly kuwwat 3-5 günüň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Bazardaky alpinizm haltalarynda dürli meseleler bar.Bu gün alpinist sumkasy, USB kynçylyklaryny çözüp bilýän USB çykyşyny, amatly bukulmagy we saklamagy, sowgat alpinistleri we ş.m. üpjün edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Bu önüm, uzak aralyklar üçin ýörite işlenip düzülen alpinizm üçin 30W gün energiýasy bilen işleýän sumka.Önümiň aşakdaky aýratynlyklary bar: götermek üçin ýagtylyk, gury we dem alýan, suw geçirmeýän mata materialy, uly kuwwat 3-5 günüň gündelik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Bazardaky alpinizm haltalarynda dürli meseleler bar.Bu gün alpinist sumkasy, USB kynçylyklaryny çözüp bilýän USB çykyşyny, amatly bukulmagy we saklamagy, sowgat alpinistleri we ş.m. üpjün edip biler.

Alpinizm sumkalary dürli syýahat zatlaryny daşamak üçin möhüm enjamdyr we syýahat üçin zerurdyr.Alpinizm sumkalaryny, egin-eşikleri, iýmitleri, aýakgaplary we ýatylýan haltalary meýdan gezelençleri üçin iň zerur bäş zat hökmünde sanap bileris.Gowy sumka gowy hyzmatdaş.Syýahatçylar alpinizm sumkalaryna uly ähmiýet berýärler we gadyr bilýärler.Alpinizmden başga-da, alpinizm sumkalary beýleki başdan geçirmeler sportlarynda (rafting, çöllerden geçmek we ş.m.) we uzak aralyga syýahatda giňden ulanylýar.

Bu alpinist halta gowy görülýär.Rainagyş suwuna geçip bolmaýan we süpürilenden soň derrew guraýan täze döwrebap suw geçirmeýän süýümli mata ulanýar.Irki sumkalary göterýän ulgamyň nädogry dizaýny, alpinistleriň daga çykmak döwründe eginleriniň agyrmagy ýa-da barmaklarynda çişmegi ýa-da çişmegi bolýar.Agyry, tersine, bu sumka dizaýn kemeri ergonomiki taýdan dizaýn edilen, götermek üçin amatly, ýeňil ýük üçin ýörite döredilen, alpinizm üçin has ýeňil;arka has dem alyş, ýylylyk izolýasiýasy we işleýşi üçin üç ölçegli bal ary arka padini ulanýar.

Önümiň ululygy

Önümiň öndürijiligi

Model 30W-002    
Reňk Kamuflaage Bahalandyrylan güýç 30W
Material 600D sanly kamuflaage Ölçegi 6200 * 380 * 150mm
Şekil Sport Potensial 50 litr
Bellik: El bilen ölçemek sebäpli adaty diapazona degişli 1-3 sm ýalňyşlyk bar

Jikme-jiklik

jikme-jiklik

Önüm aýratynlyklary

1. Açyk göçme dizaýn, açyk syýahat elektrik energiýasyny ulanmak zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin açyk syýahat elektrik togunyň kesilmeginden gorkmaýar.

2. Ergonomiki dizaýny kabul edýär, götermek üçin amatly we howanyň geçirijiligi, howa çalşygy we ýylylygyň ýaýramagy gowy we götermek gaty bir zat däl.

3. Örtülen gurluş tehnologiýasy kabul edilýär we öňdäki plastinkanyň üstündäki bal ary nagşy, fotoelektrik öwrülişigini 5% ýokarlandyryp bilýän we ýagtylygyň jemlenmegine täsir edýän ýokary ýagtylyk geçirijisine eýe.

4. surfaceerüsti garramaga, UV çydamly, suw geçirmeýän we ýangyna garşy, arassalamak aňsat, ygtybarly we ygtybarly gaplaýyş materiallaryndan ýasalýar.Suw geçirmeýän süýümli mata, ýagyş ýaganda girmekden gorkmaň.

5. Çykyş interfeýsi, 30W güýji we 50 litr kuwwatly USB çalt zarýad beriş interfeýsi

Programma ssenarileri

Programma ssenarileri

Ammar

Ammar

logistika

logistika

  • Öňki:
  • Indiki:

  • ">
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň