sahypa_banner

habarlar

Gurşun kislotasy, üçünji litiý, litiý demir fosfat, batareýalaryň şasy kim?

1. Seriýa bilen paraleliň arasynda näme tapawut bar?

Seriýa naprýa .eniýesi ýokarlanýar we parallel tok ýokarlanýar, P = U * 1

Iki sany 100W gysgyçly gün panelleriniň yzygiderli kuwwaty 200W, açyk zynjyr naprýa 27eniýesi iki esse artyp, 27,9 * 2 = 55,8V, tok üýtgemez;

Paralel baglanyşykdan soň umumy kuwwat 200W, açyk zynjyryň naprýa .eniýesi 27,9V üýtgewsiz galar we tok artýar, seriýa / paralel birikdirilen birnäçe gün panelleri üçin hem edil şonuň ýaly.

2. Seriýa we parallel baglanyşygyň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?

Seriýa baglanyşygy: Sim materiallarynyň bahasyny tygşytlap biler, ýöne gün panelleri yzygiderli birikdirilenden soň, blokirlenensoň, umumy elektrik energiýasyna aňsat täsir eder;

Paralel baglanyşyk: Tok uly we sim has galyň bolmaly, ýöne parallel baglanyşykdan soň, eger biri zaýalansa we açyk zynjyr emele getirip, elektrik öndürmek kuwwatyny ýitirse, tutuş zynjyr täsir etmez.

Onuň şahasyndaky gün panelleri gowy işleýär.

1-17- 图片

3. Haçan yzygiderli ýa-da parallel birikdirmeli?

Eger üçegiň üstünde kondisioner ýaly oklýuziýa sebäp bolup biljek bir zat bar bolsa ýa-da ulagyň duralgasynda köplenç kölege oklýuziýasyny göz öňünde tutsaňyz, şertlerde mümkin boldugyça paralel birikdirmek maslahat berilýär. MPPT we häzirki ýokary çäk.Paralel baglanyşygyň durnuklylygy has ýokary we zynjyryň doly ysmaz bolmagy aňsat däl.Käbir simleriň bahasyny ýokarlandyrjakdygyna garamazdan, uzak aralyga geçiriş däl, şonuň üçin simleriň köpelmegi kän bolmaz.

4. Dürli spesifikasiýa tagtalaryny yzygiderli / parallel birleşdirip bolarmy?

Birnäçe baglanyşykdan soň açyk zynjyr naprýa .eniýesi pes temperaturada gözegçiniň iň ýokary bahasyndan ýokary bolmaly däldir, ýöne dürli spesifikasiýaly gün panellerini yzygiderli we parallel birikdirmek maslahat berilmeýär.Dürli spesifikasiýaly gün panelleri yzygiderli baglanyşdyrylýar we tutuş zynjyryň häzirki gymmaty iň kiçi tok bilen gün paneline gönükdirilýär.Edil şonuň ýaly, paralel baglanyşykdan soň, tutuş zynjyryň naprýa valueeniýe bahasy, şol bir zynjyrda ýokary güýçli gün paneli üçin galyndy bolup, iň az naprýa .eniýe bilen gün paneli bolýar.


Iş wagty: -anwar-06-2023