sahypa_banner

habarlar

“Sinopec” orta we uzak möhletli energiýa perspektiwasyny ilkinji gezek çykardy we fotoelektrik enjamlary 2040-njy ýylda iň uly energiýa çeşmesine öwrüler

28-nji dekabrda Sinopec Pekinde "China Energy Outlook 2060" -ny resmi taýdan çykardy.“Sinopec” -iň orta we uzak möhletli energiýa dünýägaraýşy bilen baglanyşykly netijeleri ilkinji gezek köpçülige ýetirmegi."China Energy Outlook 2060", Hytaýyň energiýa özgertmeleriniň utgaşdyrylan ösüş ssenariýinde tebigy gazyň ösüşiniň durnukly ösüş döwrüni, uglerodyň ýokary derejesini, durnuksyz ýokary göteriliş we yzygiderli pese gaçmak döwrüni başdan geçirjekdigini görkezdi.Fotowoltaik energiýa öndürmegiň tehnologiki ösüşi, ulgamyň netijeliligini ýokarlandyrmak, çykdajylaryň arzanlamagy we elektrik torunyň sarp ediş kuwwatynyň ýokarlanmagy bilen fotowoltaik çalt ýerleşdirme tapgyryndan we hemmetaraplaýyn ösüş tapgyryndan geçer.Takmynan 2040-njy ýylda iň uly güýç çeşmesine öwrüler.

12-30- 图片

Milli Energetika Dolandyryşynyň müdiriniň orunbasary Ren Jingdong täze energiýa ulgamyny gurmagyň manysyny dört tarapdan düşündirdi we energiýa howpsuzlygyny we durnuklylygy durmuşa geçirmegiň we ykdysadyýetiň we jemgyýetiň kadaly işlemegini üpjün etmegiň esasy wezipelerdigini aýtdy.Greenaşyl we pes uglerodly energiýany durmuşa geçirmek we gazylyp alynýan energiýanyň we gaýtadan dikeldilýän energiýanyň toplumlaýyn ösüşine goldaw bermek üçin ýeke-täk ýol energiýa ykdysady netijeliligini gazanmak we energiýa kuwwatyny gurmakdyr.Bu möhüm wezipe, energiýa pudagynda ýokary derejäni açmak we energiýa hyzmatdaşlygynyň we ýeňiş gazanmak üçin täze ýagdaýy açmak umumy jogapkärçilikdir.

“Sinopec” -iň baş müdiri Zhao Dong, “China Energy Outlook 2060” Hytaýyň aýratynlyklary bilen ýokary hilli energiýa ösüş ýoluny nädip alyp barmalydygyny öwrenmekde “Sinopec” -iň soňky gazanan üstünlikidigini aýtdy.Energiýanyň ösüş tendensiýalaryna yzygiderli baha bermek.Sinopec ähli taraplar bilen akademiki alyş-çalyşlary güýçlendirmek, ähli taraplaýyn hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak, has ýokary derejeli we ýokary hilli energiýa gözlegleriniň netijelerini we energiýa ösüşiniň üstünliklerini bilelikde ösdürmek we täze meýilnamalaşdyrmak we gurmak işini çaltlaşdyrmak üçin bilelikde işlemek isleýär energiýa ulgamy we ýurdy goramak.Energiýa howpsuzlygyna goşant goşuň.


Iş wagty: 30-2022-nji dekabry