sahypa_banner

habarlar

Akylly çeňňekler beýiklikdäki amallaryň howpsuzlygyny üpjün edýär

Belentliklerde işleýän işçileriň howpsuzlygyny goramak üçin akylly howpsuzlyk çeňňekleri, belentliklerde işlemek üçin esasy şert we taslamanyň göwnejaý ösmegi üçin möhüm kepillikdir.Akylly howpsuzlyk çeňňegi iki bölekden durýar: esasy çeňňek we kömekçi çeňňek.Damla, suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän "üç gorag".

"Akylly howpsuzlyk çeňňegi" gün zarýadyny hem goldaýar, esasy çeňňek GPS, sesli jaňlar, ses duýduryşlary, ýokary galma duýduryşy, SOS duýduryşy we ýykylma duýduryşyny hem goldaýar.

Akylly howpsuzlyk çeňňegi akylly kaska bilen hem baglanyşdyrylyp bilner.Iki goşa çeňňek we giroskop induksiýa baglanyşygy ýa-da datçik işçiniň ýöräp barýandygyny anyklasa, “akylly howpsuzlyk çeňňegi” aragatnaşygy awtomatiki usulda “akylly kaska” geçiriler we “akylly kaska” ýerli ses ýatlatmalaryny ýerine ýetirer we kamera awtomatiki surata düşer we platforma ýüklär.

2-17- 图片

Belentlikdäki iş howpsuzlygy hadysalarynyň ýygy-ýygydan ýüze çykmagy diňe bir heläkçiligiň eýesiniň saglygyna zyýan ýetirmän, eýsem maşgalasyny hem kyn ýagdaýa saldy, şeýle hem gurluşyk bölüminiň taslamasynyň yza galmagyna we dowam etdirilen işe sebäp boldy şeýle hem çuňňur täsir etdi, netijede bir topar erbet täsir etdi.Akylly howpsuzlyk çeňňegi, daşky diwary arassalamak, elektrik energiýasy gurluşygy we in engineeringenerçilik gurluşygy ýaly birnäçe senariýada giňden ulanylyp bilner, bu taslamanyň ösüşi üçin berk howpsuzlyk kepilligini üpjün edýär.


Iş wagty: 17-2023-nji fewral