sahypa_banner

önümleri

Gün goşa aýna Mono 108cells 430W Gün panelleri

gysga düşündiriş:

Ajaýyp öýjük gurluşy we substraty bilen bu N görnüşli gün paneli, kristal kremniniň teoretiki çägine ýakyn bolan öýjük netijeliligini 28,7% gazanmagyna garaşylýar.

Bu önüm iň ýokary çykaryş güýji 430W, iň ýokary modul netijeliligi 22.0% we 0 ~ + 5W kuwwatlylyga çydamlylygy bilen iki taraplaýyn goşa aýna moduldyr.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň tanyşdyrylyşy

N görnüşli batareýa modullarynyň ikitaraplaýyn gatnaşygy 80% -den gowrak bolup, P görnüşli öýjüklerden 15% ýokarydyr;TOPCon prosesi arka lazer örtügini talap etmeýär we BiPERC öýjüklerinden has az stres we güýçli ýaryşa garşylygy bar;N görnüşli TOPCon öýjükleriniň ýokary açyk zynjyr naprýa .eniýesi, şonuň üçin temperatura koeffisiýenti pes we güýç öndürmek has ýokary.

Önümiň öndürijiligi

Gün goşa aýna Mono 108cells 430W Gün panelleri (3)
öndürijiligi

Önüm aýratynlyklary

1. N görnüşli batareýa modullaryny iki taraplaýyn ulanmak, öwrüliş tizligi 80% -e çenli ýokary.

2. Azlyklaryň daşaýjy gatnawynyň öňüni almak we aragatnaşyk ýitgisini azaltmak üçin aragatnaşyk aragatnaşyk tehnologiýasyny kabul etmek.

3. Häzirki dykyzlygy ýokarlandyrmak, içerki şöhlelendirmäni ýokarlandyrmak we arka metal aragatnaşygyny gowulandyrmak üçin ultra inçe polisilikon tehnologiýasyny ulanmak.

4. SMBB MBB tehnologiýasynyň kämilleşdirilen wersiýasy bolup, has az oklýuziýa we has gysga geçiriş aralygyny gazanmak üçin has inçe gözenek çyzyklaryny ulanýar.

5. Öýjügiň öň tarapy passiwlige, anti-refleksiýa, ýok bolmak we beýleki effektlere ýetmek we anti-PID funksiýasyna ýetmek üçin gradient dielektrik film tehnologiýasyny kabul edýär.

6. Mehaniki zeper, ýokary netijelilik, az hapalanmak we beýleki täsirleri gazanmak üçin batareýany weýran etmeýän kesiş tehnologiýasyny ulanmak.

7. Toky ýarym etmek we garşylygy azaltmak üçin ýarym öýjükli tehnologiýa kabul edilýär;şöhlelenmäni birmeňzeş etmek üçin öýjük aralygyny artdyryň.

8. Alýumin çarçuwasynyň ýerine polat çarçuwanyň ulanylmagy, çarçuwanyň giňelme koeffisiýentiniň we aýnanyň gabat gelmegini gowulaşdyryp, möhürlenmezlik howpuny azaldyp biler.

9. Ftorsyz arkaýyn fotowoltaik modullaryň ýaşyl gaýtadan işlenmegini goldap biler.PO filmi we PET 25 ýyllyk ulanyş talaplaryna laýyk bolup bilýän iki gatly suw buglary barýer funksiýasyna eýedir.

Gözleg we önümçilik

Önümçiligi doly akylly dolandyrmak.3 gezek 100% wizual gözden geçirmek: laminasiýa etmezden, laminasiýa edilenden soň, gaplamazdan ozal.3 gezek 100% EL gözden geçirmek: batareýanyň simleri, laminasiýa etmezden, gaplamazdan ozal.100% dielektrik naprýa testeniýe synagyna çydamly: naprýa .eniýe, izolýasiýa, topraga garşy durmak.

Gözleg we önümçilik

Önümiň parametrleri

Parametrler

Global waka

Global waka

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň