sahypa_banner

önümleri

615w Iki taraplaýyn goşa aýna N görnüşli gün paneli, 22% öwrüliş effekti bilen

gysga düşündiriş:

Bu gün paneliniň modeli: DH156NA.Ajaýyp öýjük gurluşy we substrat tehnologiýasy bilen, öýjükleriň işleýiş netijeliligi kristal kremniniň teoretiki çägine ýakyn 28,7% -e ýetip biler.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Önümiň jikme-jigi

Bu gün paneliniň modeli: DH156NA.Ajaýyp öýjük gurluşy we substrat tehnologiýasy bilen, öýjükleriň işleýiş netijeliligi kristal kremniniň teoretiki çägine ýakyn 28,7% -e ýetip biler.
Modullarda öýjük dykyzlygyny ýokarlandyrmak we monolit modullaryň içki garşylygyny azaltmak arkaly modulyň netijeliligini we güýjüni ýokarlandyrýan gysgyç tehnologiýasy ulanylýar.Efficiencyokary netijelilik “Valing” tehnologiýasy ýokary temperatura bilen pes temperaturanyň arasyndaky tapawuda has uýgunlaşyp, gysylmaga has çydamly we ezmek netijesinde ýüze çykýan güýji azaldar.
Işleýän wagtyňyz komponentiň güýji ýetip biler: 595W ~ 615W, modulyň iň ýokary netijeliligi 22.0%, güýç çykaryşyna çydamlylygy 0 ~ + 5W.Önümler giňden ulanylýar, torda / torda däl ulgamlar, uly elektrik stansiýasy derejeli komponentler, balykçy gaýyklary / öý ulgamlary üçin amatly.

Önümiň öndürijiligi

615w Iki taraplaýyn goşa aýna N görnüşli Gün paneli (3)
öndürijiligi

Önüm aýratynlyklary

1. Energetika pudagynda öňdebaryjy, öwrülişiň netijeliligi 22.0% -e ýetip biler;
2. Iki taraplaýyn kuwwat öndürmek arkaly, iki taraplaýyn gatnaşygy 80% -e, modulyň goşmaça kuwwatlylygy adaty modullar bilen deňeşdirilende 30% -e çenli ýokarydyr;
3. Önümiň ajaýyp görnüşi we öndürijiligi, simmetrik gurluş dizaýny, döwülmek töwekgelçiligi pes;
4. Adaty komponentler bilen deňeşdirilende, duman we bulutly günler ýaly pes ýagtylyk şertlerinde has ýokary kuwwatlylygy bar;
5. IEC täze standart synagdan 3 gezek geçdi, 15 ýyllyk material kepilligi, 30 ýyl güýç kepilligi;
6. BIPV, dik gurnama, gar, ýokary çyglylyk we güýçli ýel we gum meýdanlary we ş.m. ýaly has giň amaly ssenariýler.

Gözleg we önümçilik

Önümiň ösüşi we önümçilik prosesi doly akyllydyr.Modul önümçiligi aşakdaky barlaglardan geçer: 3 gezek 100% daşky görnüşi barlamak: laminasiýa edilmezden, laminasiýa edilenden soň, gaplamazdan ozal;3 gezek 100% EL gözden geçirmek: batareýanyň simleri, laminasiýa etmezden, gaplamazdan ozal;100% izolýasiýa naprýa .eniýesi synagy: garşylyk naprýa .eniýesi, izolýasiýa, toprak

Gözleg we önümçilik

Parametrler

Parametrler

Global waka

Global waka

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň